قرارداد استخدام وکیل

Lawyer Online Retainer Agreement
این قرارداد به زبان انگلیسی بوده و در صورتی که دانش زبان شما محدود بوده لطفا برای ترجمه و درک کامل مفاد آن از مترجمهای رسمی کمک بگیرید. قویا به شما پیشنهاد میشود تا قرارداد را مطالعه کنید و از محتوای آن مطلع شوید. در صورت امضای و تایید قرارداد فرض بر درک کامل شما از مفاد قرارداد خواهد بود و هر گونه ادعای بعدی در مورد عدم آگاهی از مفاد آن مورد قبول نخواهد بود

خدمات حقوقی

نحوه آشنایی با ما

آپلود مدارک

امضاء و تایید قرارداد

* Terms of Engagement مفاد و شرایط قراداد وکالت

بدینوسیله تأیید می‌کنم که با امضای این قرارداد آنلاین تا زمان ارسال نسخه نهایی به شما و پرداخت حق الوکاله هیچ رابطه مشتری-وکیلی بین شما و دفتر و وکلای ما ایجاد نخواهد شد
Sign Here